Klubbens vedtægter

§1: Foreningens navn:

Canyon Liners, Egtved

 

§2: Foreningens hjemsted:

Egtved by i Vejle kommune

 

§3: Foreningens formål:

At udbrede kendskabet til Linedance og styrke samværet gennem fysisk aktivitet.

 

§5: Kontingent:

Fastsættes på den ordinære generalforsamling. Der kan pålægges et rykkergebyr ved

overskridelse af indbetalingsfristen med 7 hverdage.

 

§6: Optagelse og udelukkelse af medlemmer:

Som medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål. En enig bestyrelse kan

ekskludere et medlem, der ikke overholder foreningens vedtægter. Dette skal ske skriftlig, og

forelægges på nærmest følgende generalforsamling. Desuden betragtes et medlem som udmeldt,

når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 14 hverdage efter en skriftlig rykker.

 

§7: Ordinær generalforsamling:

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som skal afholdes på sæsonens sidste danseaften. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker skriftlig til alle medlemmer med 14 dages varsel. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§8: Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1.       Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2.       Bestyrelsens beretning

3.       Fremlæggelse af regnskab

4.       Indkomne forslag

5.       Fastlæggelse af kontingent

6.       Valg formand (kun lige årstal)

7.       Valg af kasserer (kun ulige årstal)

8.       Valg af bestyrelsesmedlem(mer) (lige årstal 1 medlem), (ulige årstal 2 medlemmer)

9.       Valg af suppleant (1 år af gangen)

10.    Valg af revisor og revisorsuppleant (1 år af gangen)

11.    Eventuelt

 

§9: Ekstraordinær generalforsamling:

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt til alle medlemmer med 14 dages varsel, når et flertal af bestyrelsen eller når mindst ¼ af medlemmerne fremsætter skriftlig

motiveret krav herom.

 

§10: Generalforsamlingens ledelse:

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være

medlem af bestyrelsen. Afstemninger foregår skriftligt, hvis blot 1 medlem ønsker dette. Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt.

 

§11: Valg til bestyrelse, suppleanter og revisor:

I lige årstal vælges formanden og 1 bestyrelsesmedlem

I ulige årstal vælges kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer.

1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

 

§12: Bestyrelsens konstituering:

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med næstformand og

sekretær.

Suppleanten indbydes til at deltage på bestyrelsesmøderne med taleret, men dog uden stemmeret.

 

Stk. 1: Nærtbeslægtede, ægtefæller eller andre, der er nært knyttet til hinanden, kan ikke vælges til formand og kasserer eller til kasserer og revisor.

Stk. 2: Ikke tilstedeværende kan indvælges, hvis der forligger fuldmagt

 

§13: Tegningsret:

Klubben tegnes af formand og kasserer i foreningen.

 

§14: Regnskab:

Regnskabet følger kalenderåret.

 

§15: Revision:

Regnskabet skal revideres af den valgte revisor senest en uge før generalforsamlingen.

 

§16: Vedtægtsændringer:

Kan ske ved 2/3 stemmeflertal af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer på en lovlig

indvarslet generalforsamling. Vedtægtsændringerne skal forelægges sammen med dagsordenen.

 

§17: Opløsning af klubben.

Kan ske når mindst 2/3 af samtlige fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for

opløsningen på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 2 ugers

og højst 4 ugers mellemrum. Vedtages opløsningen af klubben, overføres eventuelt overskud til

almennyttige formål i lokalområdet efter generalforsamlingens beslutning.